top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten Mincio, statutair gevestigd te Enschede, verder aan te duiden als Mincio, de uitvoering daaronder begrepen. Indien er sprake is van levering van diensten, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden, daar waar gesproken wordt over goederen, voor zover relevant op overeenkomstige wijze op de dienstverlening van toepassing. Uw eventuele (inkoop)voorwaarden zijn niet op voornoemde van toepassing en worden nadrukkelijk door ons uitgesloten.

 2. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn nimmer rechtsgeldig, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en namens Mincio voor akkoord zijn getekend.

 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de algemene voorwaarden van de koper c.q. wederpartij slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Mincio . In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Mincio .

 4. Een ieder die bij Mincio goederen bestelt zal gelden als koper, ook indien op verzoek van de koper de factuur van de betreffende levering op naam van een ander wordt gesteld en/of aan deze ander wordt gestuurd en/of de factuur door deze ander wordt betaald. Daarnaast geldt een ieder jegens Mincio als koper aan wie levering heeft plaatsgevonden.

 5. Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in stand.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

 1. De offertes van Mincio zijn vrijblijvend en kunnen door Mincio worden herroepen, ook indien de offertes een termijn voor aanvaarding bevatten. De door Mincio uitgebrachte offertes zijn, tenzij anders is vermeld, inclusief 21% BTW.

 2. Bij leveringen onder € 495,00 komen de vervoerskosten ad  € 50,00 voor rekening van de wederpartij. Dit betreft aan huis, via de verharde weg, en op een pallet geleverd.   In huis afleveren gebeurt alleen als dit vooraf is afgesproken, en is beschreven op de orderbevestiging (dit in combinatie met bijpassend  tarief). Het ophalen van goederen door koper in op de website aangeboden winkels is gratis.

 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de onderneming, voor zover deze geen bevoegdheid hebben, binden Mincio niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door Mincio zijn bevestigd.

 4. Aan orders door vertegenwoordigers van Mincio of per telefoon of andere communicatie-middelen opgenomen is Mincio, behoudens het in art. 2.5 vermelde, gebonden, tenzij Mincio binnen 8 dagen nadat de order is opgenomen bericht deze niet te accepteren.

 5. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging door Mincio uitsluitend Mincios bevestiging verbindend.

 6. Alle opgaven van Mincio betreffende haar voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van de administratieve gegevens van Mincio .

 7. Elke overeenkomst wordt door Mincio aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper naar het oordeel van Mincio voldoende blijkt.

 8. Geleverde artikelen mogen op ondergeschikte punten van de verstrekte afbeeldingen afwijken; voor druk- en schrijffouten is Mincio niet aansprakelijk. Maten en gewichten worden bij benadering en zonder verplichting van Mincio opgegeven.

 9. Opgaven omtrent bereikbaar resultaat zijn alleen bindend, indien uitdrukkelijk verkocht is op garantie van goede werking.

 10. Indien door Mincio bepaalde verpakkingseenheden zijn voorgeschreven, worden hiervan afwijkende bestellingen door Mincio aangepast tot volle verpakkingseenheden. Retourzendingen volgens art. 7.6 in andere hoeveelheden dan deze verpakkingseenheden worden niet geaccepteerd.

 11. Verpakking komt tegen de daarvoor in aanmerking komende kostprijs voor rekening van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor de kosten van statiegeld voor geleverde emballage.

 12. Orders betreffende afzonderlijk voor een koper door Mincio bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd en van deze goederen kunnen geen retourzendingen worden geaccepteerd.

Artikel 3: Prijzen

 1. 3Alle door Mincio gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte of de onderhandelingen bekende prijsbepalende factoren, zoals van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten, invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten en prijsbepalende factoren.

 2. 3Alle verkopen worden uitgevoerd tegen de prijs die voor het betreffende goed geldt op de dag van de aflevering. Indien in één of meer van de in het vorige lid genoemde factoren een wijziging optreedt groter dan 10%, voordat de aflevering heeft plaatsgevonden, is Minio gerechtigd de prijzen aan te passen zonder dit apart vooraf te hoeven melden.

 3. Mincio behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper heeft in geval van prijswijziging het recht gesloten overeenkomsten, voor zover in dit kader gekochte zaken nog niet zijn geleverd, te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft Mincio het recht de prijsverhoging door te berekenen aan de koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van de koper.

Artikel 4: Levertijden, leveringen en risico`s

 1. Door Mincio al dan niet in offertes of bevestigingen opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn benaderend en kunnen door Mincio niet worden gegarandeerd. In beginsel geldt de factuurdatum als datum van levering.

 2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overgekomen termijn kan plaatsvinden, is Mincio gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.

 3. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet door Mincio .

 4. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren.

 5. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en Mincio zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft Mincio het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gevonden afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Mincio op vergoeding van schade en kosten.

 6. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke los mogelijkheden, dit alleen over de verharde weg naast de auto gelost. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder artikel 4.5 bepaalde van toepassing.

 7. Het vervoermiddel is ter keuze van Mincio , zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder het gestelde in artikel 10: overmacht.

 8. Door Mincio te leveren zaken zijn na het verlaten van het magazijn van Mincio voor rekening en risico van koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Betaling en zekerheid

 1. Elke betaling moet geschieden per pin transactie en/of contant en/of ideal en/of andere op mincio.nl aangeboden betaalmethode in Euro, voor of bij bezorgen van de materialen. Als afgesproken is via factuur, dan binnen 10 dagen na levering, netto per bank, en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op Mincio te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de in art. 5.1 bedoelde termijn: indien geen volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten) gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd, c.q. is uitgesproken.

 3. Indien koper overeenkomstig het in het voorgaande lid bepaalde van rechtswege in verzuim wordt geacht te zijn, is koper zonder nadere ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd. Indien Mincio in verband met niet-tijdige betaling (buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,– bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

 4. Mincio is gerechtigd om ongeacht afwijkende voorschriften of bepalingen- alle betalingen in een door Mincio te kiezen volgorde in mindering te brengen op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan Mincio verschuldigd is

 5. De koper is nimmer gerechtigd bij betaling een betalingskorting op het factuurbedrag in mindering te brengen indien door de koper niet alle bedragen, door hem verschuldigd op grond van andere door Mincio verstuurde en inmiddels vervallen facturen, tijdig zijn voldaan. Klachten geven geen recht op uitstel van of korting op betalingen.

 6. Indien op krediet is verkocht, behoudt Mincio zich toch het recht voor alvorens tot enige levering over te gaan, betaling dan wel persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling, een en ander naar genoegen van Mincio, te vorderen. Indien de koper hier niet aan voldoet, is Mincio niet tot levering gehouden.

 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Mincio is overeengekomen, is Mincio bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komende zaken in gedeelten te leveren. Indien Mincio de koper voor deelleveringen afzonderlijk factureert, is de koper verplicht de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig de gelden betalingsvoorwaarden.

 8. Door het niet naleven door de koper van enige bepaling uit deze voorwaarden of uit bijzondere met de koper gesloten overeenkomsten, of door niet tijdige betaling van een factuur of van een termijn, derhalve door enkel tijdsverloop, wordt het hele bedrag dat de koper uit welken hoofde dan ook verschuldigd is, opeisbaar of niet, van rechtswege ineens opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

 9. Bij iedere tekortkoming zijdens de koper is Mincio gerechtigd en zonder ingebrekestelling alle bestaande verplichtingen jegens de koper met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat de koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan, tenzij Mincio te kennen geeft gebruik te maken van het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

 10. Indien Mincio zaken van de koper onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat de koper alle aan Mincio verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 11. Het factuurbedrag wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuur-bedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien de koper binnen de in lid 2 gestelde termijn heeft betaald en de koper geen andere reeds vervallen facturen onbetaald heeft gelaten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Mincio behoudt zich de eigendom voor van alle door Mincio aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Mincio op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Mincio. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.

 2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

 3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Mincio gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent Mincio onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 7: Klachten, garantie, bedenktijd en retourzendingen

 1. De koper wordt geacht alle door Mincio geleverde colli in goede orde te hebben ontvangen, indien de betreffende afleverbon voor akkoord is getekend door of namens de koper of indien zijn klacht ter zake niet binnen 24 uur na afleverdatum door Mincio is ontvangen.

 2. De koper dient na ontvangst van de zending of directe koop, de product(en) te controleren. Klachten met betrekking tot gebreken of tekorten dienen terstond nadat de koper een gebrek of tekort heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst, bij Mincio te worden gemeld, op straffe van verval van het recht op aanspraak op reparatie, vervanging of garantie. Breuk klachten op glas producten worden na aflevering of na in ontvangst neming niet geaccepteerd.

 3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de koper dat in een winkel zou mogen doen.

 4. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.3.

 5. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Mincio de koper niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 6. Speciaal bestelde zaken (artikelen die niet standaard in het Mincio leveringsassortiment zijn opgenomen) kunnen, behoudens bij gebrekkigheid, niet aan Mincio geretourneerd worden. De speciaal bestelde zaken kunnen alleen voor de levering schriftelijk worden geannuleerd. De kosten van deze annulering zullen altijd voor rekening van de koper zijn.

 7. De koper dient bij de melding van de klacht of retourzending het klant-, order-, factuur- en pakbonnummer betreffende de levering van de te retourneren zaken op te geven. Bij iedere retourzending dient een Mincio retourbon aanwezig te zijn. De kosten van de retourzending zijn in alle gevallen voor rekening van de afnemer, tenzij retourzending het gevolg is van gebreken in de geleverde zaken en/of de levering, welke voor rekening van Mincio komen.

 8. Door afnemer van Mincio ontvangen zaken mogen alleen met voorafgaande instemming en een Mincio retourbon aan Mincio worden geretourneerd. De afnemer krijgt altijd een getekend kopie exemplaar van de retourbon van de chauffeur of baliemedewerker. Tussen datum van levering aan de koper en retourzending mag niet meer dan 30 dagen zitten.

 9. Zaken, die voor terugname aan Mincio worden aangeboden, dienen in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten. Daarbij mogen de zaken niet beschadigd zijn en niet reeds gemonteerd en/of gebruikt zijn.

 10. In het geval dat retouren aangemeld zijn en waar Mincio geen retourbon en/of de betreffende zaken heeft ontvangen, zal de koper altijd een retourbon met handtekening van de chauffeur of baliemedewerker moeten overleggen om in aanmerking te komen voor creditering of vervanging van de betreffende zaken.

 11. Indien de oorzaak van de retouren bij de koper ligt, bijvoorbeeld bij voor koper overtollige zaken, worden retourkosten, bestaande uit handelings-, administratie- en vrachtkosten in rekening gebracht.

 12. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de koper.

 13. Mincio verleent nimmer verdergaande garanties dan die welke haar leverancier jegens Mincio verstrekt.

 14. Indien de zaken ter beoordeling opgestuurd moeten worden naar de leverancier en deze, na beoordeling door de leverancier, reparatie of vervanging niet onder garantie vallen, worden de eventuele onderzoeks- en transportkosten doorberekend aan de koper.

 15. Zaken die defect blijken te zijn binnen de garantietermijn moeten retour gemeld worden met een duidelijke omschrijving van het defect en waar het defect zich bevindt.

 16. Retouren, waarvan de leverancier beoordeelt of garantie van toepassing is, worden pas gecrediteerd aan de koper als Mincio een creditnota van de leverancier heeft ontvangen. Retouren, welke niet door de leverancier worden vergoed, worden door Mincio ook niet aan de koper vergoed.

 17. De koper kan geen beroep doen op enige garantie zolang hij niet volledig aan zijn betalings-verplichtingen heeft voldaan. De koper is niet gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk na te laten op grond van het feit dat Mincio haar garantieverplichting niet/of nog niet ten volle is nagekomen.

 18. met verwijzing naar 7.2 worden klachten op verwerkte producten alleen behandeld als blijkt dat er geen zichtbaar gebrek aanwezig was.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Mincio is in geval van ontijdige en/of onvolledige levering vanwege een voor haar risico komende gebeurtenis uitsluitend gehouden tegenover de koper alsnog zorg te dragen voor levering.

 2. In geval van teniet gaan of onbruikbaar worden van door Mincio geleverde goederen vanwege een voor haar risico komende gebeurtenis, is Mincio uitsluitend gehouden de koper de koopprijs te restitueren onverminderd eventueel geldende garantiebepalingen.

 3. Mincio is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, dan wel indirecte schade, welke het gevolg is van niet of niet tijdig presteren dan wel niet deugdelijk presteren. Garantie is alleen van toepassing voor zover deze in garantiebewijzen dan wel in afzonderlijke garantie-overeenkomsten is vastgelegd en voor zover aan de in de daarin genoemde voorwaarden is voldaan.

Artikel 9: Einde overeenkomst

 1. Mincio behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de koper onmiddellijk zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden in geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van handelen van de koper in strijd met enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of met enige andere contractuele verplichting, van staking van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, of indien de koper ten tijde van de levering naar het oordeel van Mincio onvoldoende kredietwaardigheid bezit.

 2. De ontbinding van de overeenkomst als hiervoor bedoeld, laat onverlet het recht van Mincio op het vorderen van schadevergoeding en op het terugvorderen van goederen die eigendom van Mincio zijn.

 3. De koper is gehouden zowel alle buitengerechtelijke kosten (met een minimum van 15% van de uitstaande hoofdsom) als alle gerechtelijke kosten te voldoen indien de koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.

Artikel 10: Overmacht

 1. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Mincio staking in de ruimste zins des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van Mincio in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Mincio de materialen betrekt.

 2. In geval van overmacht is Mincio gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder plicht tot schadevergoeding. De koper heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11: Geschillen

 

 1. Voor alle overeenkomsten, alsmede daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van Mincio geldt het Nederlandse recht.

 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Mincio is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

 3. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 12: Hoofdelijkheid

 1. Al hetgeen -betaling of anderszins- waartoe Mincio ter zake van de uit enige koopovereenkomst of deze voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan Mincio tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of voor rekening, dan wel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door een hunner de andere bevrijdt

De algemene voorwaarden van Mincio zijn hier in PDF te downloaden.

bottom of page